Korterelamute arendajate ja korteriühistute huvi kaugküttega liitumise vastu kasvab

Korterelamute arendajate huvi kaugküttega liitumiseks on viimasel ajal märgatavalt kasvanud.  Kui veel mõned aastad tagasi otsiti aktiivselt alternatiivseid küttelahendusi, siis nüüdseks on kinnistumas teadmine, et kaasaegne kaugküte on soodne ja efektiivne.

Aastakümneid tagasi rajatud küttelahendused on tänaseks kujunenud tarbijale ebamõistlikult kalliks või haldamise poolest ebamugavaks. Kaasaegsed kaugküttelahendused aga vastupidi – muutunud efektiivsemaks, soodsamaks ja keskkonnasõbralikumaks, kirjutab energiaettevõte Adven Eesti. Seetõttu eelistavad üha enamad korteriühistud oma lokaalsete kütteseadmete ümberehitamise või väljavahetamise asemel liitumist kaugküttega. Sama eelistavad ka uusehitised.

Paljudes Eesti kaugküttepiirkondades kasutatakse soojuse tootmiseks endiselt maagaasi või kütteõli. Võrreldes eelnevate aastatega on need täna tarbijale suhteliselt soodsad, kuid maagaasi ja kütteõli tänane soodne hind tuleb eelkõige kütuste maailmaturuhindade madalseisust. Kaugküttes minnakse järjest enam üle soodsale ja Eesti oludes kütuseks väga hästi sobivale puiduhakkele, mille hinnatase on erinevalt fossiilsetest kütustest pikaajaliselt üsna stabiilne. Puidu puhul on tegemist taastuva loodusvaraga, mis kasvamisel seob põletamisega samaväärse hulga CO2 süsihappegaasi gaasi. Seetõttu loetakse see emissioonivabaks kütuseks ja seda ei maksustata aktsiisimaksuga.

Nende asjaolude teadvustamine kohalike omavalitsuste ja elanike poolt on hakanud kaugkütte populaarsust võrreldes lokaalsete lahendustega taas kasvatama. Olulist rolli omab siin ka riigi poolt tehtud teavitustöö ja kaugkütte arendamiseks loodud toetusmeetmed.

Korteriühistutel tasub oma küttelahenduste uuendamisel kindlasti uurida kohalikult omavalitsuselt või piirkonnas tegutsevalt energiaettevõttelt, millised on piirkonna lähiaastate plaanid energiamajanduse arendamisel. Suurel osal omavalitsustest on tänaseks koostatud ka piirkonna soojusmajanduse arengukavad.

Paikades, kus kaugküttevõrgud ja -katlamajad on juba uuendatud või see on lähiaastate tööplaanis, tasub küttelahenduse uuendusi plaanivatel korteriühistutel tõsiselt kaaluda liitumist kaugküttega. See võib anda võimaluse mahuka investeeringu ja hilisemate ülalpidamiskulude vältimiseks. Piirkondades, kus kütusena kasutatakse puiduhaket, on potentsiaalne võit eriti suur. Olukorras kui fossiilsete kütuste hinnad ja aktsiisimäärad tulevikus kasvavad, kindlustab kohalik hakkekütus oluliselt madalama ja stabiilsema soojuse lõpphinna.

Pikemas vaates on kaugkütte säilitamine ja arendamine mõistlik nendes piirkondades, kus see tagab klientidele soodsaima soojuse hinna. Soodsa hinna eelduseks on piisav tarbimistihedus, nii on võrkude ehitamiseks ja korrashoidmiseks tehtavad kulutused soojusenergia lõpphinda silmas pidades tasakaalus. Samas kui näiteks piirkondades, kus on üksikud tarbijad ja olemasoleva soojusvõrgu mõne lõigu tehniline seisukord on väga kehv, ei pruugi kaugkütte säilitamine olla mõistlik.

Kokkuvõttes tuleb igale piirkonnale nö õmmelda rätsepülikond. Lisaks pikaajaliselt taskukohasele soojuse hinnale peab silmas pidama ka keskkonnamõjusid ja piirkonna üldist arengut. Lähiaastatel on tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeetmete abile oodata kaugkütte osas positiivseid arenguid ja tulevikus jõuab järjest enamate tarbijateni soodne ja efektiivne kaugküte.

 
Allikas: Adven Eesti