Merimetsa veerele kavandatakse korterelamuid

merimetsaTallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada Merimetsa asumisse, Paldiski maantee ja mere vahelisele alale äriruumidega korterelamud, teatab raepress. 

Paldiski mnt 70c kinnistu ja lähiala detailplaneering määrab 4,25 hektari suurusele maa-alale ehitusõigus üheksa kuni viiekorruselise korterelamu või äriruumidega korterelamu ning nelja kuni neljakorruselise korterelamu ehitamiseks. Maa-alale hoonestuse kavandamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Planeeritav ala asub Stroomi parkmetsa vahetus läheduses, Paldiski maantee ja Pelguranna tänava vahelisel, valdavalt hoonestamata alal. Paldiski mnt 70c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostas Arco Investeeringute AS. Tootmismaa sihtotstarbega, hoonestamata Paldiski mnt 70c kinnistu omanik on AS Kolde.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta väikeelamute ala planeeritava ala piires korruselamute alaks, kuna tegemist on vahetult magistraaltänava ärivööndiga piirneva alaga ja naabrusse Paldiski maantee äärde on juba varasemalt kavandatud kuni 12korruseline hoonestus. Planeeringualaga piirnev Pelguranna tänav on aga oluline ühendustee Haabersti ning Kristiine linnaosa elanikele Stroomi randa pääsuks, seega on põhjendatud äripindadega korterelamute kavandamine.

Arvestades ala paiknemist linnakeskuse läheduses, on väikeelamute asemel korterelamute rajamine põhjendatum, kuna väikeelamud vajavad suuremat privaatsustsooni ning on sobilikumad äärelinna miljöösse. Planeeringu ellu viimisel kõrghaljastust ei likvideerita ning tagatakse lindudele pesitsustingimuste säilimine – planeeritaval alal ja selle lähiümbruses pesitseb ligikaudu 30 linnuliiki.

Planeeritaval alal asub tootmismaa sihtotstarbega Paldiski mnt 70c kinnistu, mille omanik on Aktsiaselts Kolde. Kinnistu on hoonestamata. Samuti jääb osaliselt planeeringualasse Tallinna linnale kuuluv transpordimaa sihtotstarbega Lahepea tänav T5 (kinnistusraamatus kanne muutmata Pelguranna tänav T5) ning osa Eesti Vabariigi omanduses olevatest Paldiski mnt 78a ja Paldiski mnt 78b elamumaa sihtotstarbega kinnistutest.

AS Kolde on võtnud linnaga sõlmitud lepingu kohaselt kohustuse tagada detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine oma vahendite arvelt.

Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 9. aprillil, detailplaneering oli 5. maist kuni 3. juunini avalikul väljapanekul, mille tulemusena detailplaneeringut täiendati ning seletuskirja määrati nõuded, mida tuleb arvestada ehitusprojektide koostamisel.

Kuna detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitati detailplaneering maavanemale kohustuslikuks järelevalveks. Harju maavanem andis detailplaneeringule heakskiidu.

Paldiski mnt 70c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine kuulub linnavolikogu pädevusse, kuna detailplaneering sisaldab linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Allikas: www.tallinn.ee/est/Merimetsa-veerele-kavandatakse-korterelamuid